Modulkomponenter

Modulkomponenter för integration
För att integrera lasersvetsmoduler i en speciell maskin krävs en laserenhet och en optik från produktportföljen som minimum. Vi stöder dig i valet av den typ av optik och laserkraft som är bäst lämpad för din produkt. Dessutom gör vi gärna motsvarande test för dig i vårt applikationslaboratorium.

Förutom laser och optik erbjuder vi även klämenhet för att pressa delarna samman under svetsning och rörelsesystem. Servoaxlar eller skannrar som spårar svetskonturen, kan användas som rörelsesystem. Vi matchar optimalt alla komponenter som är relevanta för svetsprocessen till varandra och levererar dem.

Beroende på den valda hårdvaran aktiveras olika alternativ för processkontroll och kvalitetsutvärdering i användargränssnittet.

Maskinbyggaren ansvarar för säkerheten i det övergripande systemet. Beroende på säkerhetskonceptet kan vi erbjuda olika lösningar för nödstopp och låsning för att stödja integrationen också från säkerhetssidan.

Vissa specialkombinationer av Modula-komponenter, som ofta begärs, erbjuds också för specifika lösningar under namnet Modula enheter.