Jämförelse

Atmosfärsplasma eller lågtrycksplasma

Frågan är inte vilken lösning som är bra eller dålig utan vilken som passar bäst till vilken applikation.

 

Applikation Lågtrycksplasma Atmosfärsplasma
Fördel Nackdel Fördel Nackdel
Plasmagenerering i allmänhet
Plasma är jämnt fördelat inuti plasmakammaren. Kammarvolymen kan variera från 2 till 12 000 liter. Komplex vakuumteknik. Plasmaapplikationer in-line är begränsade. Plasmabehandling är möjlig direkt vid transportbandet. In-line lämplig. Inget vakuum behövs. Det behandlingsbara området är begränsat till ca 8 – 12 mm (plasmagenereringsprincip). Fler munstycken krävs för att behandla större ytor.
Behandling av metall
Rengöring av oxidationskänsliga
substrat (t.ex. H2 eller Ar som en
processgas)
Microvågsplasma kan överföra energin till föremålet som sedan överhettas. Vid andra frekvenser är överhettning osannolik.

När aluminium behandlas med plasma kan mycket tunna oxidskikt (passivering) skapas.

Plasmabehandling av oxidationskänsliga föremål är begränsad.Särskilda enheter behövs.

Behandling av polymerer och elastomerer

För elastomer och PTFE-förslutningar.

Aktivering av polymerer och elastomerer med fluorerade ämnen (etsningsprocess)

Material (t.ex. EPDM) kräver större pumpar. Förbehandling av ett ”oändligt” antal föremål (t.ex. rör, kablar etc.). Mycket kort processtid. Plasmastrålen har en hög temperatur på 200 – 300 °C. Processparametrar måste vara väl anpassade till ytan för att undvika att tunna material överhettas.
3-D-föremål
Enhetlig behandling av alla föremål. Även inre hålrum kan behandlas (t.ex. plastbehållare, tändspole) Behandling av interiöra
ytor av oändliga substrat
(t.ex. slangar) är komplex.
Lokal ytbehandling är möjlig. Komplex robotteknik är nödvändig. Behandling av ytor med djupa spår är begränsad.
Bulk-material
Den roterande trumproceduren möjliggör enhetlig plasmabehandling av bulkmaterial. Kvantiteten och volymen kan variera. Endast 1/2 till 1/3 av den roterande trummans volym kan användas. Objekten kan behandlas direkt in-line. Föremålen måste placeras mycket exakt på transportbandet.
Elektronik / halvledare
Plasmabehandling av elektroniska enheter, kretskort och halvledare. Ingen känd nackdel. Plasmabehandling av metallkontakter är möjligen direkt före limningsprocessen.  Den höga temperaturen hos plasmastrålen och den minskade förmågan att behandla ytor med djupa spår kan begränsa användningen av atmosfärisk plasma inom elektronikindustrin.
Beläggningsprocess
Enhetliga beläggningar PECVD-processer (t.ex. hydrofoba, hydrofila, vidhäftningsfrämjande beläggningar) Plasmakammaren kan förorenas av beläggningsmaterial.

Plasmarengöringsprocedur krävs ofta för kammaren

In-line-beläggning möjlig Högt underhåll, dammbildning
Resultaten påverkas allvarligt av omgivande luftparametrar