Alternativa metoder jfr med laserblästring

Sandblästring, torris- eller pelletsblästring och andra alternativa processer jämfört med laserblästring

Förutom laserrengöring/laserblästring finns det andra processer för ytskiktsborttagning och rengöring. Vi erbjuder själva bara lasersystem, men vi är också bekanta med konventionella processer. Därför vill vi visa dig fördelar och nackdelar samt möjligheterna att kombinera de olika processerna:

 • Mekaniska processer (t.ex. slipning eller partikelblästring)
 • Termiska processer (t.ex. förbränning genom pyrolys)
 • Kemiska processer (t.ex. tvätt, betning)

Beroende på processen kan kombinationer av olika effekter också uppstå.

bild: arbetare som sandblästrar


Laserblästring – en alternativ metod 

använder inga slipblästringsprodukter eller kemikalier – sänker därmed produktionskostnaden.

• Grön teknik – Inget sekundärt avfall ska kasseras
• Inget att rengöra – lämnar inga rester med ett sugsystem med punktkälla
• Låg driftskostnad
• Praktiskt taget underhållsfri
• Hög tillförlitlighet med 24/7-drift
•Tyst
• Lätt att använda
• Snabb inställning
• Skonsam och exakt rengöring
• Lätt att automatisera
• Hög repeterbarhet
• Tillgänglig med processövervakning


Tre exempel på konventionell teknik som illustrerar fördelar och nackdelar jämfört med laserrengöring:


Partikelblästring

Vid partikelblästring accelererar ett blästringsmaterial och ”skjuts” på ytan. Den mekaniska stöten tar bort ytlagren och smuts mekaniskt. Beroende på blästringsmaterialet (från bakpulver till stålskulor) är en mer eller mindre abrasiv/slipande borttagning och kan ge skador på basmaterialet.

Processen kan installeras ganska enkelt och med en måttlig investeringsvolym och är mycket flexibel. Förutom nackdelen med yt-råheten som uppstår (som också kan vara en fördel beroende på applikation) har partikelblästring också några grundläggande nackdelar:

 • Höga kostnader för energiförbrukning (särskilt med tryckluftsblästring)
 • Ingen partiell rengöring möjlig, blästringsmedium kan tränga in i kritiska komponentområden
 • Beroende på teknik, leder blandning av blästringsmedlet och det borttagna skiktet, till stora mängder avfall.
 • Högt slitage på blästringsmunstycken och blästringsanordningar
 • Högt buller och exponeringen av dammpartiklar kräver ljudisolerade utrymmen
 • Spridning av partiklar och damm i omgivningen.

Torrisblästring

Vid torrisblästring används fryst CO2 (ispellets) som blästringsmedium. Förutom den kinetiska energin genereras en termiskt inducerad stötvåg / spänning när koldioxiden träffar ytan, vilket får beläggningen att lossna/flagna.

Tack vare det ”gasformiga” blästringsmaterialet behöver man inte oroa sig för bortskaffandet av blästringsmaterial, men också här motverkas fördelarna med enkel applicering av ett antal nackdelar:

 • Torris som blästringsmaterial måste förvaras kallt och isolerat och är bara ”relativt” hållbart
 • Kostnader för blästringsmaterialet
 • Betydande trycklufts- och energiförbrukning under produktion och applicering av blästringsmedlet CO2
 • Kostnader på upp till 100 € / timme är i vissa fall möjliga
 • Mycket effektiv pelletsblästring kan ge bullerutsläpp på upp till 120 dB/A
 • Begränsade möjligheter till processskydd
 • Spridning av partiklar och damm i omgivningen.

Tvättprocesser

Som regel tjänar tvättprocesser till att avlägsna partikelföroreningar och filmförorening från komponenterna. Komponenterna införs vanligtvis i systemet i partier/charger med korgar och förbehandlas i minst 3 steg (tvätt, sköljning, torkning), men ofta också i ytterligare rengöringssteg (upp till 9 steg). Fördelen med processen är appliceringen av en stor yta genom nedsänkning i badet. Även svåråtkomliga inre områden och borrhål/kylkanaler kan nås och därmed kan spån och partiklar avlägsnas mycket effektivt via en kombination med högtryckspumpar. Således erbjuder processen användningsområden som inte kan ersättas av den innovativa laserprocessen. Den våtkemiska processen har emellertid vissa nackdelar, särskilt på grund av begränsningar i kemikaliers användning i rengöringslösningarna av miljöskäl:

 • Hög energiförbrukning för temperaturreglering av rengöringslösningar (speciellt för avfettningsapplikationer) och för drift av högtryckspumpar
 • Stort utrymmesbehov (vanligtvis> 20 m²)
 • Höga driftskostnader för underhåll av baden och kemikalierna
 • Överföring/överdrag av föroreningar genom de olika processtegen
 • Ingen delvis rengöring, hela komponenten rengörs alltid
 • Begränsad möjlighet till in-line process/produktion
 • Komponenterna blir våta och måste torkas och vid behov konserveras igen
 • Processskydd endast möjligt i mycket begränsad utsträckning

KOMBINATION AV TVÅ METODER

Ofta kan kombinationen av två processer spara mycket pengar i slutändan. Exempelvis är en vattenbaserad rengöringsprocess (utan temperaturkontroll) för rengöring av spån och kylkanaler i kombination med ett delvis och exakt effektivt laserrengöringssteg för förbehandling av funktionella områden (t.ex. avfettning före svetsning eller limförbehandling) betydligt mer kostnadseffektivt vad gäller totala kostnader jämfört med uteslutande våtkemisk rengöring och avfettning samt är mycket mer utrymmesbesparande.

SOM EN TILLVERKARE AV LASERSYSTEM ERBJUDER VI INTE NÅGRA ALTERNATIVA METODER, MEN VI HJÄLPER GÄRNA TILL FÖR ATT AVGÖRA OM LASERMETODEN PASSAR FÖR DIN APPLIKATION.

Våra lasersystem tillverkas för industriella applikationer och professionell restaurering.